Nadácia Pontis

    • O projekte

    • Ciele projektu

     - 1. Vyškolením učiteľov našej školy v metodike NTC for all zameranej na rozvoj funkčného myslenia žiakov dopomôcť učiteľom k inováciám svojich didaktických metód a postupov

     - 2. Materiálnym dovybavením školských tried ponúknuť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia podnetné a aktivizujúce učebné zázemie obohatené o špeciálne navrhnuté pomôcky hračky z metodiky NTC a Montessori

     - 3. Inováciou vyučovacích hodín rôznych predmetov zlepšiť funkčné myslenie žiakov v zmysle schopnosti chápať a využívať už dosiahnuté vedomosti pri riešení nových problémových situácií a zvýšiť tak ich šance zažívať v škole aj mimo nej úspech.

     Aktivity projektu

     - 5 dní intenzívneho vzdelávacieho seminára o základných princípoch a metodike NTC pre učiteľov

     - 22 vyučovacích hodín v mesiaci NTC v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika v triedach so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Merateľné ukazovatele projektu

     - 32 učiteľov našej školy absolvuje vzdelávanie zamerané na metodiku

     - 22 hodín v 11 triedach so žiakmi zo SZP odučia učitelia po 2 vyučovacie hodiny metódou NTC

     Plán práce na projekte

     Názov: Propagácia projektu
     Termín: december 2019 - apríl 2020
     Náplň: Príprava informácií o prebiehajúcom projekte na webstránkach školy.
      

     Názov: Vzdelávanie učiteľov školy v metodike NTC
     Termín: december 2019
     Náplň: 1. Predstavenie kontextu a východísk Metodiky NTC a možnosti jej využitia v
     pedagogickej praxi: Modul 1 - Základné problémy, ktorým deti v dnešnej dobe čelia. Modul 2 - Vhodná stimulácia detí v ranom veku, rozvoj detského potenciálu. Modul 3 - Dôležitosť hry a
     fyzickej aktivity v ranom veku, typy aktivít, ktoré sa využívajú v NTC programe. 2. Využívanie
     Montessori pomôcok v edukačnom procese na 1. stupni ZŠ s deťmi zo sociálne
     znevýhodneného prostredia.
      

     Názov: Nákup NTC a Montessori pomôcok
     Termín: december 2019
     Náplň: Zakúpenie NTC a Montessori pomôcok pre učiteľov k inováciám vyučovacieho procesu a
     zlepšení učebného prostredia žiakov počas projektu aj po jeho ukončení.
      

     Názov: Hodiny MAT a SJL
     Termín: 01. - 03.2020
     Náplň: Realizácia hodín matematiky a slovenského jazyka a literatúry v 11 triedach na 1.
     stupni ZŠ s využitím metodiky NTC a Montessori.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO