Uznané kredity

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Mariana Bančanská Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 209
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 169
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
PaedDr. Jana Humeníková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou informačno - komunikačných technológií 35 150
Publikačná činnosť 10
Programovanie v jazyku Scratch 9
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
RNDr. Marta Megyesiová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 290
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Programovanie v jazyku Scratch 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Publikačná činnosť 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou informačno - komunikačných technológií 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Cabri geometria v edukačnom procese 10
Publikačná činnosť 83
Mgr. Katarína Baňasová Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11 185
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 15
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedagogického zamestnanca 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Sfumato/Splývavé čítanie/ - čítanie pre všetky deti 23
Mgr. Ivan Baran Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 127
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Mariana Baranová Obsluha interaktívnej tabule 12 124
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Lenka Barátová Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 64
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Darina Bartková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14 132
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Bc.Anna Čačková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 64
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Marianna Dargajová Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno - komunikačných technológií na základnej škole 7 159
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Mgr. Mária Dudášová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 98
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Textový editor Word pre pokročilých 7
Učiteľ a internet 15
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno - vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Mgr. Ľuboš Hric Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 93
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Tatiana Hricová Výchovný poradca 47 88
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno - komunikačných technológií na základnej škole 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využívanie IKT na 2.stupni základných škôl 0
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Monika Jakubková Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15 122
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočnikov 7
Cabri geometria v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Internet a bezpečnosť 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Mgr. Ivana Janoková Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami 15 62
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Anna Kačurová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 128
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
PaedDr. Anna Korytková Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 104
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Mária Lukačinová Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11 62
Obsluha interaktívnej tabule 12
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Lenka Megyesi Publikačná činnosť 12 97
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Mgr. Katarína Migaľová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 76
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Mgr. Alena Michalčová Tvorba individuálnych výchovno - vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 12 66
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) 10
Mgr. Tatiana Mikčová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 66
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Mária Pancuráková Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe 15 129
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre začiatočnikov 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Martina Peržeľová Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15 60
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Jana Smolejová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Monika Székelyová Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Iveta Šaffová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 134
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Veronika Šeligová Základná obsluha počítača 8 84
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočnikov 7
Internet a bezpečnosť 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
PaedDr. Renáta Širáková Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku 8 107
Programovanie v jazyku Scratch 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno - komunikačných technológií na základnej škole 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Róbert Truchan Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 127
Tvorba webových stránok 7
Pracujeme s programom GeoGebra na hodinách matematiky - pre pokročilých 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Lenka Truchanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 98
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou informačno - komunikačných technológií 35
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno - komunikačných technológií na základnej škole 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Matúš Urban Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Simona Vasilišinová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Jana Zorvanová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 62
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Edukačné stratégie rozvíjania žiakov mladšieho školského veku so špeciálnymi edukačnými potrebami 15
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15


© aScAgenda 2020.0.1220 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO