• Ako pracovať s dlhom
     • Ako pracovať s dlhom

     • 12.10.2019 22:10
     • Šiestaci a Mgr. Róbert Truchan
     • Predmet: matematika

      Trieda: 6.A

      Školský rok: 2018/2019

      Ako to bolo:

      Pri overovaní tejto metodiky žiaci pracovali vo dvojiciach v počítačovej učebni. Každá dvojica mala k dispozícii jednoduchý program, ktorý simuloval prácu skladníka so zvoleným tovarom. Žiak mohol zadávať množstvo tovaru na sklade, prichádzajúci a odchádzajúc tovar. Tento program potom prepočítal nové množstvo tovaru na sklade. Dominantnou metódou tejto vyučovacej hodiny bola bádateľská metóda, na ktorej žiaci objavili pravidlá pri sčítavaní a odčítavaní záporných čísel.

       

      Priebeh vyučovacej hodiny:

      1. Krátke opakovanie (kladné a záporné čísla, znázornenie na číselnej osi) – žiaci si zopakovali doteraz získané vedomosti o záporných číslach.

      2. Motivácia – žiaci si vybrali druh tovaru, ktorého príjem a výdaj na sklade v priebehu vyučovacej hodiny zaznamenávali.

      3. Nastolenie výskumnej otázky – žiaci sa oboznámili s fungovaním programu zadávali rôzne hodnoty množstva prijatého a vydaného tovaru. Výskumná otázka v tomto prípade nastala, keď sme na sklade nemali žiaden tovar, ale napriek tomu prišla ďalšia objednávka. V záporných hodnotách sme sa snažili ostávať čo možno najdlhšie.  

      4. Aktívne žiacke bádanie – v tejto časti vyučovacej hodiny jeden žiak zadával kedy a koľko tovaru prišlo na sklad a úlohou druhého žiaka bolo zapisovať výsledky nového množstva tovaru na sklade. Neskôr si žiaci rolu vymenili. Na záver sme sa zaoberali možnosťou, čo sa stane, ak si zákazník napríklad pri reklamácii objedná záporné množstvo tovaru.

      V závere vyučovacej hodiny bolo úlohou žiakov zdôvodniť objavené zistenia, formulovať pravidlá pre počítanie so zápornými číslami a aplikovať objavené vzťahy pre výpočet nových úloh

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO
  • Cesta
  • Koleso finančnej gramotnosti
  • Tatry
  • ITAkadémia
  • School Kids Race
  • Korčuliarsky kurz