OP ĽZ - Budeme úspešnejší

    • Pozastavenie aktivít projektu k 16.03.2020 z dôvodu zavretej školy kvôli pandémii Covid-19.

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Po prerokovaní v rade školy  sme stanovili v ŠkVP pre primárne aj nižšie stredné vzdelávanie vyšší celkový počet hodín ako je stanovený MŠVVaŠ SR v učebnom pláne. Všetky tieto navýšené hodiny budú platené z rozpočtu projektu Budeme úspešnejší, 312011Q761.

     Rozsah extra hodín:

     2019/2020

     • primárne vzdelávanie – 12 hodín týždenne pre školský rok 2019/2020 
     • nižšie stredné vzdelávanie 14 hodín týždenne pre šk. rok 2018/2019 (bez 9. ročníka)

     2018/2019

     • primárne vzdelávanie – 12 hodín týždenne 
     • nižšie stredné vzdelávanie 15 hodín týždenne pre šk. rok 2018/2019 

      

     ŠkVP 2018/2019

     RUP_1_8_rocnik_1_ROK.xlsx

     RUP_9_rocnik_1_ROK.xlsx

     ŠkVP 2019/2020

     RUP_1_9_rocnik_2_ROK.xlsx

     Priloha_RUP_extra_hodiny_opraveny.docx

      

     Skratky mien vyučujúcich extra hodín

     BM - Bančanská, KB - Baňásová, MB - Baranová, DB - Bartková, DC - Čechová, DA . Dargajová, LH - Hric, TH - Hricová, JH - Humeníková, MI - Marianna Ihnátová, MJ - Jakubková, IJ -  Janoková, KA - Kačurová, AK - Korytková, MM - Megyesiová, TM - Mikčová, AP - Prokopová, RS - Širáková, LT - Truchanová, RT - Truchan

     Zaradenie extra hodín:

     • 3. a 4. ročník – MAT, SJL, PDA
     • 5. a 6. ročník – MAT, SJL
     • triedy v šk. roku  2018/2019: 3.A, 3.BS, 4.A, 4.BS, 4.CS, 5.A, 5.AS, 5.BS, 6.A, 6.B, 6.AS, 6.BS, 6.CS, 9.A
     • triedy v šk. roku 2019/2020: 3.A, 3.AS, 3.BS, 3.CS, 4.A, 4.AS, 4.BS, 5.A, 5.AS, 5.BS, 5.CS, 6.A, 6.AS, 6.BS

     Obsah extra hodín:

     • jednotliví vyučujúci si vytvorili tematický výchovno-vzdelávací plán daného predmetu (matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda), v súlade so ŠVP a ŠkVP

     Trvanie extra hodín:

     • hodiny sú pre žiakov v rozsahu 45 minút – priama vyučovacia činnosť učiteľa
     • učiteľ má ku každej odučenej hodine 15 minút na jej zhodnotenie, prípravu na ďalšiu hodinu, opravu písomnosti, projektov, príprava testov, príprava a priebeh súťaží a iná nepriama pedagogická činnosť, ktorá súvisí s jeho priamou vyučovacou činnosťou

     Rozvrh extra hodín:

     • vytvorenie rozvrhu hodín pre učiteľov učiacich extra hodiny
     • vytvorenie rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, v ktorých sa učia extra hodiny

     Evidencia extra hodín:

     • škola používa elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie - elektronické triedne knihy
     • pedagogická rada rozhodla, že v šk. roku 2018/2019 extra hodiny budeme viesť na osobitných tlačivách – záznamoch mimo klasických triednych kníh kvôli prehľadnosti a kontrole, v školskom roku 2019/2020 sú extra hodiny súčasťou zápisu v elektronických triednych kníh jednotlivých tried
     • v záznamoch sa bude evidovať aj dochádzka žiakov a tematický výchovno-vzdelávací plán

     Štvrťročné správy o činnosti na extra hodinách

     1. štvrťrok: 01. - 03.2019

     ssco_EX_I_st.pdf

     ssco_EX_II_st_1.pdf

     ssco_EX_II_st_2.pdf

     2. štvrťrok: 04. - 06.2019

     ssoc_exhod_456_I.pdf

     ssoc_exhod_456_II_1.pdf

     ssoc_exhod_456__II_2.pdf

     3. štvrťrok: 09.- 11. 2019

     ssoc_9_10_11_I.cast.PDF

     ssoc_9_10_11_II.cast.PDF

     ssoc_9_10_11_III.cast.PDF

     4. štvrťrok: 12. 2019 - 02. 2020

     ssoc_1_stup_12_02_20.pdf

     ssoc_2_stup_12_02_20.pdf

     5. štvrťrok: 03.- 05. 2020

     ssoc_1_stup_03_05_20.pdf

     ssoc_2_stup_03_05_20.pdf

     6. štvrťrok: 06.- 10. 2020  

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO