Kontinuálne vzdelávanie

    • Čo sme absolvovali

    • Učitelia našej školy sa zúčastnili v rámci kontinuálneho vzdelávania týchto vzdelávaní :

      

     ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM:

     - Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti

     CUDZIE JAZYKY:

     - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov

     - Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ

     - Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk

     - eTwinning

     INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE:

     - Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou informačno - komunikačných technológií

     - Využitie informačno - komunikačných technológíi v edukačnom procese

     - Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese

     - Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

     - Obsluha interaktívnej tabule

     - Internet a bezpečnosť

     - Textový editor Word pre začiatočnikov

     - Základná obsluha počítača

     - Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov

     VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES:

     - Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

     - Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe

     - Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe

     - Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania

     - Výchovný poradca

     - Aktivizujúce metódy vo výchove

     - Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese

     - Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh

     - Cabri geometria v edukačnom procese

     - Sfumato/Splývavé čítanie/ - čítanie pre všetky deti

     - Metóda VOBS v matematike - vyučovanie orientované na budovanie schém

     PREVENCIA, SPRÁVANIE,  SPOLUPRÁCA...:

     - Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

     - Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese

     - Prevencia sociálno - patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení

     - Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou

     - Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov

     MARKETING ŠKOLY:

     - Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia

     - Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO