OP ĽZ - Budeme úspešnejší

     • O projekte

     •  

       

       

      Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

      - dopytovo orientovaný projekt s trvaním od 1.1.2019 do 31.12.2020

      Poskytovateľ: MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR

      Prijímateľ: Základná škola, Školská 389, Sačurov

      Názov projektu: Budeme úspešnejší

      Kód projektu: Q761

      Kód ŽoNFP: NFP312011Q761

      Operačný program: 31 2000 - Operačný program Ľudské zdroje

      Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

      Prioritná os: Vzdelávanie

      Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     • Realizácia projektu

     • Miesto:

      • ZŠ Sačurov

      Cieľová skupina:

      • pedagogickí zamestnanci
      • žiaci ZŠ vrátane ŠVVP

      Merateľné ukazovatele:

      • počet PZ, ktorí sa zapojili do vzdelávacích aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
      • počet PZ, ktorí si prostredníctvom projektových aktivít zvýšili profesijné kompetencie
      • počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti
      • počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili zručnosti a kompetencie 6 mesiacov po ukončení projektu
      • počet účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti
   • Aktivity projektu

     • Extra hodiny
     • V rámci projektu rozšírime vyučovanie matematiky, slovenského jazyka a prírodovedy pre žiakov 3. - 6. ročníka vrátane žiakov so ŠVVP.

      V školskom roku 2018/2019 to bude 12 hodín pre žiakov primárneho vzdelávania a 15 hodín pre nižšie stredné vzdelávanie. V druhom roku implementácie projektu to bude o jednu hodinu menej (12 h + 14 h).

      Aktivita pozastavená z dôvodu pandémie Covid-19 od 16.03.2020 (článok 8 bod 3 prílohy č. 1 Zmluvy o NFP). 

     • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
     • Zrealizujeme neakreditované vzdelávanie  prezenčnou formou. Každé vzdelávanie bude v rozsahu 10 hodín počas jedného mesiaca. Spolu to bude deväť vzdelávaní.

      Aktivita ukončená v novembri 2019.

     • Zariadenie a vybavenie
     • Pri všetkých aktivitách projektu budeme využívať dve novovytvorené počítačové učebne s interaktívnymi projektormi. Prostriedky na technické zariadenia sú súčasťou rozpočtu projektu.

      Verejné obstarávanie zverejnené na webe školy 29.07.2019 - https://zssacurov.edupage.org/obstaravanie/

      Aktivita ukončená v novembri 2019.

     • Klub čitateľskej gramotnosti
     • V každom klube bude pracovať po 10 pedagogických zamestnancov. Zaradíme ich podľa prejaveného záujmu. Budú sa stretávať dvakrát každý mesiac v obidvoch projektových školských rokoch.

      Aktivita pozastavená z dôvodu pandémie Covid-19 od 16.03.2020 (článok 8 bod 3 prílohy č. 1 Zmluvy o NFP). 

     • Klub matematickej gramotnosti
     • Za školský polrok absolvujú 30 hodín stretnutí. Zvolia si svojich vedúcich, ktorí budú koordinovať činnosť klubov podľa vopred pripravených plánov, ale aj podľa priebežných požiadaviek členov klubu.

      Aktivita pozastavená z dôvodu pandémie Covid-19 od 16.03.2020 (článok 8 bod 3 prílohy č. 1 Zmluvy o NFP). 

     • Klub prírodovednej gramotnosti
     • Štruktúra činnosti všetkých klubov bude s písomným výstupom. Za každý polrok vytvoria členovia klubov osvedčenú pedagogickú skúsenosť s vopred dohodnutou problematikou.

      Aktivita pozastavená z dôvodu pandémie Covid-19 od 16.03.2020 (článok 8 bod 3 prílohy č. 1 Zmluvy o NFP). 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO