Ochrana osobných údajov

    • Nová legislatíva

    • INFORMÁCIE

     Základná škola, Školská 389, Sačurov, adresa: Školská 389, 094 13 Sačurov, Slovenská republika,   IČO: 37873318, DIČ: 2021637882. Riaditeľ: Mgr. Mariana Bančanská

     Týmto by sme Vás radi informovali:

     1. o spracúvaní osobných údajov
     2. o zásadách používania cookies

     Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

     Vyššie uvedený subjekt pristúpil k riešeniu bezpečnosti ochrany osobných údajov, z titulu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vyhotovil bezpečnostnú dokumentáciu obsahujúcu opis bezpečnostných opatrení a posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov:

     • v zmysle aktuálne platnej legislatívy -  zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

     Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných a personálnych bezpečnostných opatrení a záruk zo strany prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľa, ktoré zohľadňujú najmä:

     • zásady spracúvania osobných údajov ako zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť; obmedzenie a kompatibilitu účelov spracúvania; minimalizáciu údajov, pseudonymizáciu alebo šifrovanie a minimalizáciu uchovávania údajov; správnosť údajov; integritu a dôvernosť, dostupnosť údajov;
     • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k týmto osobným údajom) spracúvania s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
     • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
     • odolnosť a obnovu systémov spracúvania;
     • poučenia oprávnených osôb;
     • prijatie primeraných opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a na promptné informovanie dozorného orgánu a dotknutej osoby;
     • prijatie primeraných opatrení, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov, či iný výkon práv dotknutej osoby;
     • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie; posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním, a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

     Prevádzkovateľ zároveň informuje, že nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU. Nové nariadenie GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a bude platné rovnako vo všetkých členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky mestá, obce a ich podriadené organizácie, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie bez ohľadu na ich veľ kosť či počet obyvateľov a zamestnancov.

     GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

     Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

     • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
     • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
     • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
     • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
     • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
     • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
     • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
     • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
     • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
     • zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov.

     Poskytnutie osobných údajov tretím stranám: Prevádzkovateľ IS neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

     Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

     Zodpovedná osoba: Mgr. Mariana Bančanská (riaditeľ školy)

     Legislatíva:

     1. Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov platné do 25.05.2018: http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82141/1/2
     2. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

     Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (zákonný zástupca a dieťa):

     Súhlas  so spracovaním osobných údajov

     v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a taktiež v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.   Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     pre prevádzkovateľa:

     Základná škola, Školská 389, Sačurov, adresa: Školská 389, 094 13 Sačurov, Slovenská republika, IČO: 37873318, DIČ: 2021637882. Riaditeľ: Mgr. Mariana Bančanská

      (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“).

     ------------------------------------------------------------------------------------

     Zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) týmto, na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré bude spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ, nad rámec zákona č. 245/2008  Z.z.  Zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v tomto rozsahu:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), telefonický kontakt, emailový kontakt, štátna príslušnosť, národnosť,  fotografia a videozáznam. Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel / účely:

     1. pre účasť na súťažiach, olympiádach, školských pobytoch, a iných aktivitách školy
     2. pre vypracovanie zoznamov pre dotácie, pre poistenie a pre interné spracovanie podkladov školského registra,
     3. pre zriaďovateľa školy
     4. pre používanie osobných údajov pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov dieťaťa (žiaka) na webovej stránke školy, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch a pre potreby ďalšej prezentácie aktivít a činností školy v printových alebo elektronických médiách
     5. pre analyticko-pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov školy z titulu  plnenia aktivít školy,
     6. pre úradné doklady kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií alebo dát aj s tým, aby poskytla mnou poskytnuté osobné údaje na ďalšie spracovanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá osobné údaje dieťaťa nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, poverenia, alebo zmluvy, ktorú so školou uzatvorila. Tento môj súhlas sa týka nasledovných dokladov: Odpis katalógového listu, podklady  pri zmene školy, pre spracovanie prihlášky na strednú školu, pre spracovanie odporúčania pre inú školu alebo subjekt.
     7. pre zber údajov podľa § 7a zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     ------------------------------------------------------------------------------------

     Zákonný zástupca týmto zároveň, slobodne  a jednoznačne vyjadruje a udeľuje vyššie uvedenému prevádzkovateľovi súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov, pre jasne stanovený účel: vzájomná komunikácia (elektronická, telefonická a papierová) medzi prevádzkovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa.

     ------------------------------------------------------------------------------------

     Zákonný zástupca  svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že súhlas so spracovaním osobných údajov (svojich ako aj dieťaťa) je formulovaný v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne, jednoducho a že dotknutá osoba, o ktorej sú spracúvané osobné údaje má svoje práva, v zmysle novej právnej úpravy: právo na opravu; právo na výmaz; právo na obmedzenie spracúvania; právo na prenosnosť údajov; právo namietať; právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.  Zákonný zástupca  je zároveň informovaný, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.

     Vypisuje zákonný zástupca:

      

     meno a priezvisko dieťaťa (žiaka): .......................................................................................

     titul, meno a priezvisko (zákonného zástupcu): ...................................................................

     adresa (zákonného zástupcu):.............................................................................................

     emailový kontakt (zákonného zástupcu):..............................................................................

     tel. kontakt (zákonného zástupcu): .......................................................................................                   

      

     V......................, dňa: ................................      podpis: .........................................................

      

      

     Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (zamestnanec prevádzkovateľa):

      

     Súhlas  so spracovaním osobných údajov

     v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

     pre prevádzkovateľa:

     Základná škola, Školská 389, Sačurov, adresa: Školská 389, 094 13 Sačurov, Slovenská republika, IČO: 37873318, DIČ: 2021637882. Riaditeľ: Mgr. Mariana Bančanská  (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“).

     ------------------------------------------------------------------------------------

     Dotknutá osoba (zamestnanec u prevádzkovateľa) na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré bude spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ, v tomto rozsahu: meno, priezvisko, pracovné zaradenie, a telefonický kontakt, emailový kontakt, fotografia, videozáznam. Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel:

      

     spracúvanie osobných údajov, za účelom prezentácie školy a prevádzkovateľa (akcie, činnosti a rôzne iné aktivity školy), ku ktorej dochádza pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov, na webovej stránke školy, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch ako aj v printových alebo elektronických médiách.

      

     Dotknutá osoba zároveň potvrdzuje, že súhlas je formulovaný v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne, jednoducho a že dotknutá osoba, o ktorej sú spracúvané osobné údaje má svoje práva, v zmysle novej právnej úpravy: právo na opravu; právo na výmaz; právo na obmedzenie spracúvania; právo na prenosnosť údajov; právo namietať; právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

      

     Dotknutá osoba je zároveň informovaná, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.

      

      

     Titul, meno a priezvisko: .............................................................................................................

      

     V ........................, dňa:..............................      podpis: ...............................................................

      

      

     ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

      

     Používanie cookies

     Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

      

     Čo sú cookies?

     Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

      

     Prečo používame cookies?

     Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

     Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

     Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

     • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.
     • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.
     • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

      

     Zmena nastavení

     Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

      

     Ako kontrolovať súbory cookie?

     Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO