Rozvojové projekty

     • Zdravie v školách 2017

     • Ciele projektu súvisia s koncepčnými zámermi "Školy podporujúcej zdravie".

      Na rok 2017 sme si stanovili ciele:

      • starostlivosť o duševné a fyzické zdravie,
      • vedieť poskytnúť prvú pomoc,
      • formovať vzťah žiakov k zdravému životnému štýlu - prevencia obezity,
      • skvalitňovať psychosociálnu klímu v škole.
     • Hlavný cieľ: Zdravý životný štýl.

      • inovácia školského plánu boja proti obezite,
      • vzdelávanie žiakov v schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dýchania, pri popáleninách, pri omrzlinách, pri topení sa,
      • poukázanie na nebezpečenstvo používania aj mäkkých drog a fajčenia,
      • poučenie žiakov o potrebe prosociálneho správania v škole, doma i v spoločnosti.
   • Projekt: Cesta k zdraviu

     • Termín
     • 4. september 2017 - 8. december 2017

     • Cieľová skupina
     • žiaci 4. - 7. ročníka
       

     • Výstupy projektu
     • 1. dotazník k prieskumu o fajčení,

      2. publikácia Cesta k zdraviu,

      3. metodické listy k výchovným programom,

      4. interaktívne edukačné materiály pre výchovné programy,

     •  

       

       

      5. výstava fotografií z výchovných programov,

      6. výstava plagátov s protidrogovou tematikou O živote,

      7. webová stránka, CD, letáčik.

     • Cesty

     • Preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti absolvujú každý rok v rámci ročníkového projektu žiaci 5.ročníka. Spoločne sa snažia naučiť sa ako inteligentne zaobchádzať s vlastnými ale aj cudzími citmi, spoznať sa navzájom, vedieť vyjadriť slušným spôsobom svoj názor a rešpektovať právo na názor druháho. 

     • Môj rodný kraj

     • V rámci ročníkového projektu a cvičení v prírode organizujeme pre žiakov 1. stupňa turistické vychádzky do okolitých Slanských vrchov.

     • Kinn-ball

     • Jediná hra na svete, v ktorej súťažia tri družstvá. Najdôležitejšie však je, že ju môžu hrať všetci bez rozdielu výšky a váhy. Je zábavná, motivujúca a podporuje spoluprácu chlapcov a dievčat. Kin-ballom chceme prispieť k zatraktívneniu telesnej výchovy. Každý člen družstva musí byť aktívny až 72% hracieho času. Hru zvládajú deti od 10 rokov. Pre mladších je množstvo hier a súťaží, pri ktorých sa zoznamujú zábavným spôsobom s loptou a jej vlastnosťami.

     • School Kids Race

     • V rámci Európskeho týždňa športu organizujeme školské vytrvalostné preteky pre všetkých žiakov školy. Trať rozdelená na 15 stanovíšť podľa obtiažnosti pre žiakov I. a II. stupňa. Beh, plazenie, preskoky, drepy, nosenie bremena, koordinačné rebríky, posilňovanie popri trati, slalom, podliezanie, skok do diaľky, rúčkovanie na rebríku - to všetko museli pretekári zvládnuť.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO