Rozvojové projekty

    • Enviroprojekt 2018

    • NÁZOV PROJEKTU: V školskej záhrade

        Ciele školy v oblasti environmentálnej výchovy v roku 2018:

     • starostlivosť o zeleň a vtáky v okolí školy,
     • likvidácia a separácia odpadu v škole,
     • hospodárenie pitnou vodou,
     • zber odpadových surovín v škole i obci,
     • vytváranie zdravých medziľudských vzťahov,
     • inovácia Školského vzdelávacieho programu, príprava metodických materiálov a učebných pomôcok s environmentálnou problematikou

      

     Hlavnou témou pre rok 2018 je:

     URBANNÝ SYSTÉM

     Ciele projektu:

     • vypracovanie plánu práce v oblasti environmentálnej výchovy s ohľadom na princípy trvalo udržateľného rozvoja,
     • inovácia prierezovej tematiky Environmentálna výchova s dôrazom na vedenie žiakov k uvedomelému vzťahu k urbannému ekosystému a k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a blízkemu okoliu školy,
     • príprava moderných interaktívnych pomôcok s témou ekosystémov pre primárne aj nižšie stredné vzdelávanie,
     • žiacke videá s témou ekosystémov našej školy,
     • organizácia súťaží, rozhlasových okienok, diskusií, besied a ekosummitu,
     • pestovanie eko-vzťahu k okoliu - pravidelná žiacka kontrola chodníkov v školskom parku.

      

     Výstupy projektu:

     • výtvarná súťaž DOM, ktorú sme vyhlásili pre žiakov našej školy. Žiaci využili rôzne výtvarné techniky. Všetky práce sme paspartovali a vytvorili z nich tematickú výstavku,  ktorá zdobí chodbu našej školy,
     • fotogaléria

           

        

         

     • tvorba videí s názvom "Ekosystém našej školy",
     Popis videa Video

     Pred školou

     žiacke video o ekosystéme pred školou

     V átriu

     žiacke video o ekosystéme v školskom átriu

      

     Ekosystém

     žiacke video o živočíchoch v školskom átriu

     V školskom parku

     žiacke video o drevinách a rastlinách v školskom parku

     • www stránka a CD o projekte,
     • publikácia "Tu žijeme",
     • školský občasník "Kvapka o škole",
     Názov - popis Dokument
     Publikácia Tu žijeme tu_zijeme.docx
     Občasník Kvapka o škole kvapka_o_skole.pdf
     • interaktívne edukačné pomôcky,
     Primárne vzdelávanie Nižšie stredné vzdelávanie
      1_prv_zivocichy.ppsx priroda_a_prirodniny.ppsx
     2_prv_rocne_obdobia.ppsx priroda_a_zivot_okolo_nas.ppsx
     3_pda_les.ppsx pohyby_zeme.ppsx
     4_vla_rieky_slovenska.ppsx objavovanie_zeme.ppsx
     • ekosummit.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO