Kontinuálne vzdelávanie

    • Čo sme získali

    • Kontinuálne vzdelávanie prinieslo úžitok jednotlivým učiteľom tým, že získali kredity, no je tu aj pozitívny prínos pre školu a v neposlednej miere pre samotný výchovno-vzdelávací proces a najmä žiakov.

     Zapojením sa do národných projektov, ktoré vo svojich aktivitách poskytovali didaktickú techniku a edukačné pomôcky a zároveň vyžadovali účasť pedagogických zamestnancov v kontinuálnom vzdelávaní, škola získala:

     - 8 počítačov

     - 4 notebooky

     - interaktívnu tabuľu

     - projektor

     - edukačný balíček pre výchovný proces v ŠKD

     - študijnú literatúru

     Zapojením sa učiteľov do kontinuálneho vzdelávania získali schopnosti, ktoré využívajú:

     - vo výchovno-vzdelávacom procese,

     - pri zatraktívnení vyučovania,

     - pri inovácii vyučovacieho procesu,

     - pri tvorbe ŠkVP aj iŠkVP

     - pri tvorbe testových úloh a edukačných materiálov pre žiakov,

     - pri tvorbe vlastných učiteľských webových stránok,

     - pri vzájomnom vzdelávaní sa v kolektíve,

     - pri školských aj mimoškolských aktivitách,

     - pri riešení problémových situácií v škole,

     - pri komunikácii s rodičmi,

     - pri výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

     - pri tvorbe image školy,

     - pri prezentácii školy pred rodičmi a na na verejnosti,

     - pri ďalšom rozšírovaní svojej kvalifikácii,

     - pri publikačnej činnosti

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO