IT Akadémia

    • o IT Akadémii

    •  IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie


      

     IT Science Lab - viac: http://itakademia.sk/sk/vybavenie-it-sciencelab-na-vybratych-skolach/

     • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
     • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
     • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
     • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
     • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev  medzi ZŠ, SŠ, VŠ a  IT firmami

      

     Výhody pre žiakov ZŠ

     • zmena postojov – „Chcem študovať IT“
     • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
     • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky, popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
     • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií

      

     Výhody pre učiteľov ZŠ

     • rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
     • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
     • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
     • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO