Profil školy

    • História školy

    • „Po vojnovej víchrici, ktorá zúrila v celom Zemplíne a veľmi poškodila aj obec Sačurov, požiadali občania spolu so susednými obcami o zriadenie školy.“

     Povereníctvo školstva a osvety v Bratislave ich žiadosti vyhovelo 24. mája 1947.

     Prvá základná škola v Sačurove bola založená v júli 1947 ako ŠTÁTNA OBVODNÁ MEŠTIANSKA ŠKOLA V SAČUROVE. Slávnostne ju otvorili 7. septembra 1947. Umiestená bola v dome s číslom 165. Mala 3 učebne, zborovňu, malý kabinet a byt pre riaditeľa. Otváracie slávnosti začali bohoslužbou, pokračovali posvätením školských priestorov. Potom nasledovali uvítacie príhovory hostí. Poslednú reč mal prvý riaditeľ školy, Ján Dráč. Slávnosť bola ukončená spevom piesne "Kto za pravdu horí" a pohostením. Do školy nastúpilo 158 žiakov.

     Prvými učiteľmi na našej škole boli: Eva Bölónyiová, Štefan Michalka, Oľga Breznoščáková, Ján Dráč (riaditeľ školy). Náboženstvo na škole vyučovali títo kňazi: otec Kazimír (r. kat.) a otec J. Petrášovič (gr. kat.).

                           

     Medzi vybavenie vtedajšej školy (r. 1947) patrili napr. teplomery, v každej miestnosti dve 100 W žiarovky, rozhlas, pľuvatká, predpísaná výzdoba a iné.

     Vysvedčenia z prvého školského roka sa odovzdávali v kostoloch po skončení slávnostných bohoslužieb.

     Od roku 1967 mala škola osem učební, zborovňu a kabinet. Boli rozmiestnené v piatich budovách po celej dedine.

     V minulosti žiaci školy oslavovali rôzne sviatky ako: narodeniny prezidenta, narodeniny a výročia úmrtia sovietskych vodcov, vojnové víťazstvá a iné.

     Žiaci školy sa zúčastňovali prvomájových sprievodov, spartakiád, brigád (v okolí školy, v obci a na poliach poľnohospodárskeho družstva)

     žiacke ocenenia: stužka alebo hviezdička „mladý budovateľ“

     rôzne krúžky: divadelný, tanečný, spevácky, telovýchovný, zdravotnícky, fotografický, strelecký, šikovné ruky, turistický, ...

     recitátorské súťaže: Puškinov pamätník, Kukučínova Revúca, Hviezdoslavov Kubín

     olympiády, na ktorých boli žiaci veľmi úspešní: fyzikálna, chemická, matematická, zemepisná, poznávanie rastlín, športová, dopravné značky, požiarnici, ... a mnohé ďalšie.

     zbery: železa, papiera, handier, skla; v 70. rokoch sa uskutočnili i zbery liečivých rastlín, slimákov, šípok, trniek, gaštanov a ďal.

     Od roku 1958 žiaci trávili väčšinu voľného času v „pionierskej klubovni“. Pod dozorom učiteľov sa tu mohli zabávať a tráviť voľný čas.

     Niekedy sa žiaci učili aj v sobotu, teda 6 dní v týždni. V školskom roku 1968/69 bolo vyučovanie skrátené len na 5 dní, tak ako to poznáme dnes!

     V 90. rokoch pribudli nové predmety: anglický jazyk, náboženstvo, práca s počítačom a ďal.

     Od marca 2000 pravidelne vychádza Občasník sačurovských žiakov nazvaný KVAPKA.

     Základná škola v Sačurove mala aj takzvané „družobné“ = spriatelené školy v Čechách, a to: ZŠ Žďár nad Sázavou ZŠ Veľká Bíteš.

      

     Prvýkrát ...

      - Prvé chrípkové prázdniny si žiaci užili 22. – 27. novembra 1948

      - Prvé „recitačné preteky“ sa uskutočnili 17.12.1949

      - Prvou kritickou epidémiu na našej škole bol epidemický zápal príušníc – 13.12.1950.  Škola bola zatvorená až do 21. 12. 1950

      - Žiaci po prvýkrát (verejne) zložili pionierske sľuby 30. apríla 1951

      - Dňa 13. novembra 1954 žiaci po prvýkrát navštívili novootvorené miestne kino a pozreli si film „Rodná zem“.

      - Prvá veľká exkurzia, ktorej sa zúčastnili žiaci sačurovskej školy trvala 2 dni a zrealizovala sa v školskom roku 1957/1958. Žiaci absolvovali trasu: Košice – Domica – Krásna Hôrka – Betliar – Dobšiná – V. Tatry. Školský rok 1957/58 bol pre žiakov našej školy veselým. Na konci šk. roka sa totiž konala niečo ako „after party“ – tzv. juniáles (s občerstvením, ktoré bolo zaplatené zo školských brigád).

      - V školskom roku 1965/1966 bol po prvýkrát na školskom dvore postavený vianočný stromček. Dokonca svietil ...

      - Významným dňom nielen pre školákov, ale celú obec Sačurov bol 22. máj 1966, keby bol obci Sačurov prvýkrát v jej dejinách pridelený  stály spoj do mesta Vranov n.T.

      - V školskom roku 1969/1970 bol prvýkrát zorganizovaný „Beh okolo Sačurova“

      

     Naša škola počas celej svojej existencie vďaka svojim usilovným žiakom vynikala v mnohých súťažiach.  Jej žiaci žali úspechy napr. v matematických, fyzikálnych, chemických, biologických (poznávanie rastlín), zemepisných olympiádach, zdravotníckych súťažiach a ďal. Škola doslova vynikala v športových súťažiach. Myslím, že tento trend úspešnej školy plnej úspešne usilovných žiakov pretrváva dodnes.

      


           V roku 1969, presnejšie 18.11. 1969  bola slávnostne zahájená výstavba novej18-triednej Základnej deväťročnej školy v Sačurove. 

             

        Tajomník ONV Jozef Hrabovecký vložil zakladajúcu listinu do základného kameňa a urobil prvý, slávnostný výkop. Text zakladajúcej listiny prečítal predseda MNV Andrej Truchan.  

        Z tejto udalosti sa natočil 15 minútový film. Zachytával udalosti nielen zo slávnosti, ale aj zo života v dedine.


           

      

     30. apríl 1974

     Slávnostné otvorenie novej (terajšej) budovy školy.

      

     „Deň, 30. apríl bol pre všetkých občanov a žiakov zo Sačurova i okolia slávnostným dňom. Za prítomnosti  ministra  vlády Sabolčíka a tajom. OVKSS Tužáka a iných významných hostí  bola slávnostne otvorená nová škola. Po slávnostnom prejave pána ministra a po odovzdaní symbolického kľúča riaditeľovi školy, M. Koľovi,  minister prestrihol pásku. Všetci hostia si prezreli areál školy.“

      Prejav ministra vlády, Sabolčíka


     História názvov našej školy:

      

     ·     od júla 1947    Štátna obvodná meštianska škola v Sačurove

     ·     od roku 1953    Osemročná stredná škola v Sačurove

     ·     od roku 1960   Základná deväťročná škola v Sačurove

     ·      od roku 1990  Základná škola v Sačurove

      


     Prehľad riaditeľov našej školy:

     1. Ján Dráč    
     2. Július Párkanyi
     3. Jozef Kaša  
     4. Marko Koľ  
     5. Štefan Kajla  
     6. Ján Popaďák  
     7. Marta Megyesiová (poverená riadením)  
     8. Mária Kačurová
     9.  
     10. Mariana Bančanská (dnes)  

     ZDROJ: ŠKOLSKÉ KRONIKY

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 389, Sačurov
   • zssacurov@gmail.com
   • 057 4497275
   • Školská 389, 094 13 Sačurov
   • 37873318
   • https://www.facebook.com/zs.sacurov
   • Administrácia webovej stránky: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. r. 2019/2020
  • Absolventi 2020
  • Rozlúčka štvrtákov
  • Marec, knihy a plagáty
  • MS Teams
  • Cechovanie prvákov
  • Živé jasličky 2019
  • Krabice plné lásky
  • Besiedka s materskou školou
  • Vianočná akadémia 2019
  • Mikuláš
  • Live Class - London ZOO